Ondersteuningsplan samenwerkingsverband

In het Ondersteuningsplan beschrijft ons samenwerkingsverband hoe het inhoud geeft aan Passend onderwijs voor alle leerlingen in Eindhoven, Best en Son en Breugel.

Passend onderwijs PO Eindhoven start daarbij al op een hoog niveau van ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. Het Ondersteuningsplan bouwt verder op wat de afgelopen jaren al bereikt is en de wijze waarop scholen en schoolbesturen aan hun zorgplicht invulling gaven.

De wet Passend onderwijs vraagt van het samenwerkingsverband invulling te geven aan een aantal inhoudelijke, organisatorische en financiële voorschriften. Deze worden verwoord in het Ondersteuningsplan.

Het Ondersteuningsplan is een plan op hoofdlijnen. Het vertelt u de koers van het samenwerkingsverband voor de komende jaren.

De komende jaren werken de leerkrachten, schoolteams, de scholen en de besturen verder aan de concrete invulling van passend onderwijs. Dit gebeurt in nauw overleg met ouders, medezeggenschapsraden en de ondersteuningsplanraad en met de partijen rondom de school, zoals gemeenten en andere maatschappelijke partners.

Het Ondersteuningsplan biedt daarbij de aangesloten schoolbesturen en hun scholen zoveel als mogelijk de ruimte om van Passend onderwijs een succes te maken. Dit wordt geen top-down verhaal, maar het verhaal van de werkvloer van alle scholen.

Het Ondersteuningsplan is ter instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR) en over het plan is OOGO gevoerd met de gemeenten Eindhoven, Best en Son en Breugel.

Jaarlijks wordt het Ondersteuningsplan geevalueerd. Uitwerkingen en verdieping van het Ondersteuningsplan worden beschrven in het Aanvullingplan.  Het aanvullingsdocument is een levend document. In tegenstelling tot het Ondersteuningsplan kunnen er aanpassingen en aanvullingen plaatsvinden, zolang deze een nadere uitwerking van het Ondersteuningsplan betreftfen en niet in strijd zijn met de inhoud en uitgangspunten. 
Het Ondersteuningsplan en de jaarlijkse aanvullingen en uitwerkingen geeft inzicht in de realisatie van Passend onderwijs in ons samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven en kan op enig moment opgenomen worden in het bijgestelde Ondersteuningsplan.
Ook de jaarlijkse Aanvullingsplannen worden ter instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR) en over het plan wordt OOGO gevoerd met de gemeenten Eindhoven, Best en Son en Breugel.

 

Ondersteuningsplan 2018-2022

De jaren 2018-2022 zijn gebruikt om het fundament van Passend onderwijs in onze regio te bouwen.
Het Ondersteuningsplan 2018-2022 bestaat uit een ontwikkelagenda. Wat wil het samenwerkingsverband de komende vier jaar uitwerken en/of verdiepen.

Ondersteuningsplan 2018-2022

Bijlagenboek 2018-2022

Ondersteuningsplan 2014-2018

Leeswijzer van het Ondersteuningsplan 2014-2018

Het Ondersteuningsplan 2014-2018 is als volgt opgebouwd:

a.      Ondersteuningsplan
Hierin wordt kernachtig en op hoofdlijnen de inhoudelijke koers en de organisatorische en  financiële inrichting van het samenwerkingsverband Eindhoven e.o. beschreven.

b.      Bijlagenboek
Hierin krijgen per hoofdstuk van het Ondersteuningsplan alle relevante achtergrondinformatie en andere documenten een plaats en wordt verwezen naar relevante websites.
c.       Uitvoeringsplan
Per hoofdstuk uit het ondersteuningsplan worden hierin alle zaken benoemd die komende maanden/jaren door het bestuur nader ingevuld worden, inclusief het tijdpad. In dit meerjarenplan wordt tevens aangegeven aan wie elke uitwerking ter besluitvorming en/of instemming wordt voorgelegd.

Ondersteuningsplan Passend onderwijs PO Eindhoven 2014-2018

Bijlagenboek 2014-2018

Aanvullingsplan 2017-2018

Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven heeft in het eerste ondersteuningsplan voor de periode 2014-2018 op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de inhoudelijke koers, de organisatie en de financiële/personele kaders beschreven.
Het Ondersteuningsplan (2014-2018) is een kaderplan voor vier jaar. Dit betekent dat naar aanleiding van het uitwerkingsplan, ontwikkelpunten, monitoring en evaluatie ontwikkelingen gevolgd worden en in de aanvulling voor schooljaar 2015-2016 voor het eerst worden toegevoegd. De aanvulling voor schooljaar 2016-2017 is daar aan toegevoegd. Gevolgd door de aanvulling 2017-2018.

Aanvullingsplan 2017-2018

Bijlagenboek aanvullingsplan 2017-2018

 

Terug naar het overzicht

Bel me terug

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws over deze dienst

  1. Aanvullingsplan 2015-2016 horend bij het ondersteuningsplan 2014-2018